men moet niet alleen talent hebben
men moet ook het talent hebben
het te gebruiken

diensten over trives contact


Disclaimer


Algemeen

Doordat u gebruik maakt van de trives.nl, trives.be of trives.eu website (“de website”), gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Het eigendom van de Website ligt bijTrives. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden dient u geen gebruik van deze website te maken. Trives behoudt zich het recht voor deze gebruikers-voorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden u dan ook aan deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

Netiquette

Op het gebruik van het Internet zijn een aantal gedragsregels van toepassing die tot doel hebben het internetverkeer tussen alle gebruikers goed en geordend te laten verlopen. Deze regels worden ook wel “Netiquette” genoemd. Bij uw gebruik van de Website zult u de Netiquette in acht te nemen. Voor meer informatie over de Netiquette regels kunt u de website van de Vereniging van Nederlandse Internet Providers raadplegen (www.NLIP.nl).

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de Website worden door Trives slechts verstrekt op de wijze zoals die op de Website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciĆ«le toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Trives garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de Website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de Website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de Website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Disclaimer

Het gebruik van de Website is voor uw eigen rekening en risico. Trives is aansprakelijk noch voor de gevolgen van uw gebruik van de Website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de Website. Trives is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website voor zover die door derden wordt aangeboden. Trives behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

Intellectueel eigendom

Aan alle materialen op de Website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Trives zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciĆ«le doeleinden openbaar te maken, tenzij Trives hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de Website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Privacy

Trives zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven. Deze naleving impliceert onder meer dat Trives de gegevensbestanden niet aan derden ter beschikking zal stellen tenzij de gebruiker daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of Trives daartoe wordt gedwongen krachtens een door een bevoegde autoriteit gegeven last.

Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
disclaimer